Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Φορολογικές προεκτάσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Του Γιώργου Δαλιάνη με τη συνεργασία του Φίλιππου Ζήρα *

Οι κοινοί λογαριασμοί (joint accounts) ανέκαθεν υπήρξαν η βασικότερη μορφή τραπεζικού λογαριασμού η οποία χρησιμοποιείται από φυσικά πρόσωπα και συνήθως συμπεριλαμβάνει ως συνδικαιούχους συγγενικά πρόσωπα ή συνεταίρους όταν πρόκειται για εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Μάλιστα, είμαστε βέβαιοι πως σε κάθε οικογένεια αν γίνει μια απαρίθμηση του συνόλου των τραπεζικών λογαριασμών που είναι διαθέσιμοι για τα μέλη της, οι περισσότεροι εξ αυτών θα είναι κοινοί. Αν και κατά το παρελθόν η ύπαρξή τους δεν δημιουργούσε προβλήματα στους συνδικαιούχους τους παρά τους διευκόλυνε στην καθημερινότητά τους στην πρόσβαση σε κεφάλαια, εντούτοις ζητήματα γεννήθηκαν από την αρχή της οικονομικής κρίσης, λόγω της ευρέως χρησιμοποιούμενης πρακτικής κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών τόσο από τρίτους ιδιώτες/τραπεζικά ιδρύματα όσο και κυρίως από το Δημόσιο. Η ευκολία με την οποία η μορφή αυτή του λογαριασμού δίνει δικαίωμα ανεμπόδιστης πρόσβασης στο σύνολο των κατατεθειμένων χρημάτων έχει κατά το παρελθόν, αλλά και ως σήμερα, γεννήσει ζητήματα απόδειξης σε φορολογικούς ελέγχους ή ακόμη και προσωπικές δικαστικές διαμάχες ανάμεσα στους συνδικαιούχους (συνήθως συνεργάτες ή συγγενείς) οι οποίοι ήρθαν σε ρήξη. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι κοινοί λογαριασμοί και στο επίπεδο του Κληρονομικού Δικαίου αφού προβλέπεται δυνατότητα απαλλαγής από το φόρο κληρονομιάς ή δωρεάς ανάλογα την περίπτωση όπως θα αναλύσουμε και στη συνέχεια.
Θα πρέπει λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι να σταθμίσουν με σοβαρότητα τα θετικά αλλά και τα ρίσκα ενός κοινού λογαριασμού και να λάβουν την καλύτερη για αυτούς απόφαση βλέποντας αν ταιριάζει στην περίπτωσή τους.

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Λεξικό βασικών αγροτικών εννοιών

Πρόκειται για μια σειρά από βασικές ορολογίες και η ερμηνεία που δίνεται εδώ είναι η επίσημη, όπως αυτή έχει υιοθετηθεί και αποτυπωθεί τόσο στους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τις Οδηγίες όσο και στην κείμενη εθνική νομοθεσία. Για την πληρέστερη κατανόηση, με ενεργό σύνδεσμο παραπέμπουμε απ’ ευθείας στους εν λόγο Κανονισμούς ή Οδηγίες, ώστε οι παραγωγοί που το επιθυμούν, να μπορέσουν να μελετήσουν με κάθε λεπτομέρεια το τι ακριβώς ισχύει και να αποκτήσουν ολοκληρωμένη άποψη. Φυσικά, υπάρχει μια πλειάδα ακόμη από ορολογίες και βασικές έννοιες. Αρκετές από αυτές έχουν ήδη εξηγηθεί μέσω διαφόρων αναρτήσεων στην ιστοσελίδα της Ένωσης Αγρινίου, πολλές περισσότερες θα μας απασχολήσουν στο εγγύς μέλλον.


 Εδώ, παραθέτουμε συνοπτικά τον κατάλογο εννοιών που συχνά χρησιμοποιούμε, ώστε να γίνει κτήμα όλων η επίσημη για το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση ερμηνεία τους: 
1. Ως «άμεσες ενισχύσεις» νοούνται το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, η ενίσχυση για τις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον πρακτικές, η ενίσχυση για νέους γεωργούς, η προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη, η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι, το καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές και τα ειδικά μέτρα για τη γεωργία υπέρ των μικρότερων νησιών του Αιγαίου που αναφέρονται στο κεφάλαιο IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 2. Ως «γεωργός» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, που διαθέτει εκμετάλλευση επί της ελληνικής επικράτειας και ασκεί γεωργική δραστηριότητα (για την έννοια του "ενεργού γεωργού" έχουμε μιλήσει σε ξεχωριστή ανάρτηση).
 3. Ως «εκμετάλλευση» νοείται το σύνολο των παραγωγικών μονάδων που χρησιμοποιεί για γεωργικές δραστηριότητες και διαχειρίζεται ένας γεωργός στην ελληνική επικράτεια.
 4. Ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται: (α) η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση, (β) η διατήρηση της γης σε κατάσταση, που να την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων ή (γ) η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας, για γεωργικές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια.

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

ΕΦΚΑ- Σε απαραίτητες διευκρινήσεις μέσω εγκυκλίου προχώρησε το Υπ. Εργασίας για την παράλληλη ασφάλιση.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Μετά και την ανάρτηση, χθες στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr), των ειδοποιητηρίων για τις ασφαλιστικές εισφορές και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, δημοσιεύθηκε σήμερα, Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017, η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία παρέχονται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις άσκησης πολλαπλής απασχόλησης- πολλαπλής δραστηριότητας.
Αναλυτικά η εγκύκλιος:
Ι. Ρυθμίσεις παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4387/2016
Α. Υποχρέωση πολλαπλής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον  από 1/1/2017
Σύμφωνα με την παρ. 1, οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως εάν υπήχθησαν στην κοινωνική ασφάλιση πριν ή μετά την 1/1/1993 (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), εφόσον ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία είχαν υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, καταβάλλουν από 1/1/2017 τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 38, 39 και 40 του ν.4387/2016 ασφαλιστικές εισφορές για την κύρια ασφάλισή τους, για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα που ασκούν.
Όπως δε ρητά προβλέπεται στην παρ. 7 του εν λόγω άρθρου, καταργείται από 1/1/2017 το άρθρο 39 του ν.2084/1992, όπως ισχύει, για υποχρεωτική ασφάλιση των από 1/1/1993 και μετά ασφαλισμένων σε έναν μόνο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. Συνεπώς από 1/1/2017 οι ασφαλισμένοι (πριν και μετά την 1/1/1993) που ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα υπάγονται σε έναν φορέα ασφάλισης, εν προκειμένω τον ΕΦΚΑ, έχουν όμως υποχρέωση καταβολής πολλαπλών εισφορών.
Ειδικά για παλαιούς ασφαλισμένους που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο ως μισθωτοί και στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ λόγω ιδιότητας, δηλαδή λόγω εγγραφής στο ΤΕΕ χωρίς να ασκείται επαγγελματική δραστηριότητα, στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι οι ασφαλισμένοι έχουν υποχρέωση καταβολής μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ως μισθωτοί βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 και μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ως αυτοαπασχολούμενοι βάσει του άρθρου 39 του ανωτέρω νόμου, δεδομένου ότι οι καταστατικές διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ περί υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση λόγω ιδιότητας εξακολουθούν να ισχύουν.

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Πώς θα «χτίζεται» το αφορολόγητο στην εποχή της κάρτας.

της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ 3-1-2016


Άμεσα, με την πραγματοποίηση της συναλλαγής, και σε πραγματικό σχεδόν χρόνο θα «χτίζουν» το αφορολόγητο που δικαιούνται μισθωτοί και συνταξιούχοι για τα εισοδήματα του 2017, όταν κάνουν συναλλαγές με κάρτα ή άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους, όπως το e-banking ή το mobile banking. Οι τράπεζες και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δουλεύουν ήδη πάνω στην εφαρμογή μέσω της οποίας θα καταγράφονται και θα αποστέλλονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, είτε αυτές γίνονται στο κατάστημα είτε μέσω υπολογιστή ή κινητού.
Η εφαρμογή θα επιτρέπει και στον φορολογούμενο να μπαίνει κάθε μήνα στην ειδική υπηρεσία που θα δημιουργηθεί στο Taxis, προκειμένου να διαπιστώνει κατά πόσον οι συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει μέσω «πλαστικού χρήματος» ή μέσω e-banking έχουν καταγραφεί από το σύστημα και αθροίζουν το ποσό που πρέπει να συγκεντρώσει για να «χτίσει» το αφορολόγητο για τα εισοδήματα του 2017. Η έκπτωση φόρου είναι 1.900 έως 2.100 ευρώ και προϋποθέτει κάποιος να συγκεντρώσει αποδείξεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός του ως εξής:
• 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, δηλαδή δαπάνες 1.000 ευρώ.
• 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ, δηλαδή δαπάνες 4.000 ευρώ.
• 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω, δηλαδή για εισόδημα 40.000 ευρώ οι δαπάνες μέσω καρτών θα πρέπει να ανέρχονται σε 6.000 ευρώ, για εισόδημα 50.000 ευρώ οι δαπάνες θα πρέπει να είναι 8.000 ευρώ κ.ο.κ.

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Ορολογία οικονομικών όρων απο το Α εως το Ω!!

Α
Αγορά (market): Αγορά είναι ο τόπος όπου πωλούνται ή αγοράζονται αγαθά και υπηρεσίες. Λόγω της εξειδίκευσης των παραγωγικών λειτουργιών και του καταμερισμού των έργων χρειάζεται να λειτουργούν αγορές για να γίνονται οι ανταλλαγές των διαφόρων προϊόντων.
Αγοραστική Δύναμη (market force): Αγοραστική δύναμη είναι η ικανότητα ενός μόνο οικονομικού παράγοντα (ή μιας μικρής ομάδας οικονομικών παραγόντων), να επηρεάζει υπερβολικά τις τιμές της αγοράς. 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (gross domestic product): Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι το σύνολο όλων των προϊόντων (υλικών και άυλων) που παράχθηκαν μέσα στην επικράτεια μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες, ακόμα και αν μέρος αυτού παράχθηκε από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού.
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (gross national product): Το εθνικό προϊόν είναι η συνολική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου (έτος), από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους της χώρας, ανεξάρτητα από τη χώρα όπου βρίσκονται οι συντελεστές παραγωγής.
Ανοικτή Οικονομία (open economy): Ανοικτή οικονομία είναι η οικονομία που αλληλεπιδρά ελεύθερα με άλλες οικονομίες. Οι εισαγωγές, οι εξαγωγές και γενικά οι ξένες επενδύσεις είναι ελεύθερες και παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή. Μία ανοιχτή οικονομία είναι μια αγορά απαλλαγμένη από εμπορικούς δασμούς και η διακίνηση προϊόντων, υπηρεσιών, παραγωγικών συντελεστών, κεφαλαίων και ανθρώπων είναι ελεύθερη.

Ελεύθερος Ανταγωνισμός (free competition): Ο πλήρης ανταγωνισμός αποτελεί προϋπόθεση για την πρόληψη ή την εξουδετέρωση των ακροτήτων στις οποίες θα μπορούσε να οδηγήσει η επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος. Για να υπάρξει όμως πλήρης ανταγωνισμός, είναι ανάγκη για κάθε προϊόν να υπάρχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές που να δρουν στην αγορά ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και ο καθένας να αγοράζει ή να πουλάει μικρή μόνο ποσότητα ώστε να μην μπορεί να επηρεάσει την τιμή του προϊόντος. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για κάθε συντελεστή παραγωγής.

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Εργόσημο και όσα πρέπει να γνωρίζουμε γι'αυτό


Βάσει του άρθρου 74 Ν.4144/2013 (Αντικατέστησε τα άρθρα 20 & 21 του ν. 3863/2010, όπως ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους από την παρ. 8 Α΄ του άρθρου 76 του ν. 3996/2011) και της εγκυκλίου ΙΚΑ 43/2013 το «Εργόσημο» είναι ειδική επιταγή αμοιβής και παρακράτησης εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων. 

Η έκδοση και εξαργύρωση του «Εργοσήμου» αντικαθιστά, κατά τρόπο αποκλειστικό, την χρηματική αποζημίωση των παρακάτω απασχολούμενων προσώπων για την εργασία που παρέχουν. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: 
Α) Το κατ΄ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες : 

  • οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά : οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί), 
  • οι κηπουρικές εργασίες, 
  • η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών, 
  • η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες,